Podmienky spracovania osobných údajov

V súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a poučení subjektov údajov a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov si vás týmto dovoľujeme informovať a poučiť o Vašich právach a našich povinnostiach.

Podmienky spracúvania osobných údajov

V Podmienkach sú prehľadne obsiahnuté zásady a pravidlá spracúvania osobných údajov predplatiteľov (ďalej len „Dotknutá osoba“) titulov vydávaných vydavateľstvom Trian, spol. s r. o., so sídlom Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31579337 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) poskytovaných prostredníctvom webovej stránky www.trian.sk.
 

Základ spracúvania osobných údajov

Registráciou, vyplnením a odoslaním objednávkového formulára slobodne udeľujete Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov na účely uvedené v Podmienkach spracúvania osobných údajov v súlade s nariadením a zákonom. Potvrdzujete, že vami vyplnené osobné údaje sú správne a aktuálne, súčasne potvrdzujete, že v prípade, ak máte menej ako 16 rokov, vám bol zákonným zástupcom (napr. rodičom) poskytnutý alebo schválený súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania Osobných údajov Dotknutej osoby Prevádzkovateľom je dodanie vybratých titulov konkrétnemu predplatiteľovi na ním udanú adresu. Bez nich nedokážeme splniť vaše objednávky. Spracúvanie vašich osobných údajov môže byť nevyhnutné aj na účel splnenia povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúcej z nariadenia, zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve).

Rozsah spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu ich spracúvania, a to nasledovne:
Meno, priezvisko, korešpondenčná prípadne fakturačná adresa a mailová adresa.

Spôsob spracovania a ochrany

Spracovávanie prebieha spravidla v sídle Prevádzkovateľa, poverenými zamestnancami Prevádzkovateľa. Ku spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, prípadne aj manuálnym spôsobom v prípade osobných údajov v listinnej podobe za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov.
 Za týmto účelom prijal Prevádzkovateľ technicko-organizačné opatrenia k zaisteniu ochrany osobných údajov najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu ako aj k inému zneužitiu. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené rešpektujú vaše právo na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

Osobné údaje neprofilujeme, nepoužívame automatizované rozhodovanie, nezbierame cookies. Nepoužívame ich na marketingové účely. Spracovanie prebieha iba v rámci Slovenskej republiky.

Doba spracovávania osobných údajov

Spracúvané osobné údaje sa uchovávajú v nevyhnutnom rozsahu a vo forme, ktorá umožňuje vašu identifikáciu najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na naplnenie účelu, na ktorý sa spracúvajú (napr. dokým to vyžaduje zabezpečenie riadneho doručovania predplatených titulov na základe vašej objednávky cez webovú stránku Prevádzkovateľa, či splnenie povinnosti vyplývajúcej Prevádzkovateľovi zo všeobecného záväzného právneho predpisu, alebo dosiahnutie niektorého z oprávnených záujmov Prevádzkovateľa a pod.). Následne Prevádzkovateľ zabezpečí bez zbytočného odkladu likvidáciu (vymazanie alebo anonymizovanie) vašich osobných údajov v zmysle nariadenia a zákona.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

   Na zabezpečenie dodania predplatených titulov priamo na adresy predplatiteľov, poskytujeme osobné údaje predplatiteľov distribučnej firme Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO: 35792281. Je to profesionálna spoločnosť, ktorá ochráni vaše osobné údaje na najvyššej úrovni. Okrem distribučnej spoločnosti môžeme vaše osobné údaje zverejniť alebo sprístupniť na základe rozhodnutia súdu alebo iných štátnych orgánov oprávnených požadovať ich zverejnenie.

Vaše práva vzťahujúce sa k spracúvaniu osobných údajov

Ako Dotknutá osoba máte nasledovné práva späté s ochranou vašich osobných údajov. Vyplývajú z príslušných ustanovení nariadenia a zákona:
a) máte právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom (podrobne v čl. 15 nariadenia a § 21 zákona),
b) máte právo požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov (podrobne v čl. 16 nariadenia a § 22 zákona),
c) máte právo požadovať od Prevádzkovateľa vymazanie osobných údajov, tzv. právo byť zabudnutý (podrobne v čl. 17 nariadenia a § 23 zákona),
d) máte právo požadovať od Prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania osobných údajov (podrobne v čl. 18 nariadenia a § 24 zákona),
e) máte právo na prenosnosť osobných údajov k ďalšiemu prevádzkovateľovi (podrobne v čl. 20 nariadenia a § 26 zákona),
f) máte právo u Prevádzkovateľa namietať spracúvanie osobných údajov (podrobne v čl. 21 nariadenia a § 27 zákona),
g) máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov adresovaný Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (podrobne v § 99 až 103 zákona),
h) máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov,
i) poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, ktorá je v prípade predplatného potrebná na uzavretie zmluvy a v prípade neposkytnutia osobných údajov nebude možné uzavretie a plnenie zmluvy tvoriacej právny základ pre používanie a trvanie vami požadovanej služby.

Uplatňovanie vašich práv vzťahujúcich sa na spracúvanie osobných údajov

Uplatňovať svoje práva alebo klásť otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov môžete na základe žiadosti zaslanej na sídlo Prevádzkovateľa alebo na mailovú adresu: relax@trian.sk.
Ak Prevádzkovateľ vašej žiadosti nevyhovie, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, ako dozorný orgán. Úrad na ochranu osobných údajov môžete kontaktovať i priamo.