a

Podmienky súťaže pre lúštiteľov

 

Článok I

Základné ustanovenia

    1. Súťaž pre lúštiteľov s názvom „Leto plné Relaxu 2020 vydavateľstva Trian (ďalej len ako „súťaž“) je organizovaná a uskutočňovaná spoločnosťou Trian spol. s r. o. so sídlom Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 315 79 337, zapísanou v Obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 985/S (ďalej len ako „organizátor“).
    2. Termín začatia súťaže je 13. 7. 2020, termín ukončenia súťaže je 30. 9. 2020.
    3. Do súťaže sa môže zapojiť každý lúštiteľ časopisov z vydavateľstva Trian: Relax, Osemsmerovky Relaxu, Magazín Relaxu a Knihy maľovaných krížoviek (ďalej len „lúštiteľ“) starší ako 18 rokov, ktorý kedykoľvek počas trvania súťaže kúpi a zaplatí aspoň jeden vyššie spomenutý titul, odfotí sa s ním a fotografiu pošle organizátorovi súťaže. Podmienkou účasti v súťaži je aj vyjadrenie súhlasu s podmienkami tejto súťaže a spracovaním osobných údajov.
    4. Pravidlá predplatiteľskej súťaže budú zverejnené na webovej stránke www.trian.sk. Informácie o súťaži budú zverejnené aj v krížovkárskych časopisoch vydavateľstva Trian a na facebookovom profile Relax – krížovkársky dvojtýždenník.
 

Článok II

Výhry a žrebovanie

1. Účastník súťaže môže vyhrať na základe výberu jeho fotografie niektorú z nasledovných výhier:
    • 1. cena:    ročné predplatné časopisu Relax
    • 2. cena:    polročné predplatné časopisu Relax
    • 3. cena:    knižný balíček v hodnote 80,- €
    • 4. cena:    knižný balíček v hodnote 60,- €

2. Žrebovanie sa uskutoční 15.10.2020 v redakcii vydavateľstva Trian. Žrebovanie prebehne výberom 4 fotografií na ktorých sa zhodne komisia pozostávajúca z redaktorov vydavateľstva Trian. Fotografie musia byť zaslané v termínoch trvania súťaže. Organizátor vyhotoví zápisnicu zo žrebovania, ktorej súčasťou bude zoznam výhercov. Zápisnicu podpíšu všetci zúčastnení zástupcovia organizátora. Zápisnica bude uložená u organizátora k nahliadnutiu.

Článok III

Informovanie výhercov a odovzdanie cien

1. Vyžrebovaní výhercovia budú o výhre upovedomení emailovo, telefonicky alebo písomne na základe dostupnosti kontaktných údajov. Zoznam výhercov bude uverejnený na www.trian.sk, v najbližšie vychádzajúcom Relaxe a na facebookovom profile Relax – krížovkársky dvojtýždenník.
2.Výhercom budú ceny odovzdané poštou.
3. Na výhry a ceny nie je právny nárok a nie sú súdne ani právne vymáhateľné, vrátane vymáhania nároku na účasť v tejto súťaži.

Článok IV

Záverečné ustanovenia

1. Účastník súťaže svojou účasťou vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.
2. Zapojením sa do predplatiteľskej súťaže vyjadruje súhlasu s týmito pravidlami a súčasne dáva účastník v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) organizátorovi - spoločnosti Trian spol. s r. o. so sídlom Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 315 79 337 dobrovoľne súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa; za účelom zapojenia sa do súťaže a odovzdania výhry výhercom do doby jej vyhodnotenia a vyhlásenia výsledkov. Bez poskytnutia údajov a udelenia súhlasu s ich spracovávaním nie je účasť v predplatiteľskej súťaži možná. Poskytnuté osobné údaje nebudú sprístupnené tretej osobe a budú vymazané (skartované) najneskôr po vyhodnotení a zverejnení výhercov. Takto daný súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať e-mailom na adrese relax@trian.sk alebo listom zaslaným na adresu organizátora. Účastník súťaže vyhlasuje, že poskytnuté údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.
3. Z predplatiteľskej súťaže sú vylúčení:
    • zamestnanci spoločnosti Trian spol. s r. o.
4. Pravidlá predplatiteľskej súťaže sú k dispozícii všetkým na www.trian.sk počas celej doby trvania predplatiteľskej súťaže, ako aj uložené k nahliadnutiu v sídle organizátora.
5. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny pravidiel predplatiteľskej súťaže počas jej trvania, vrátane zmeny doby jej trvania, jej predčasného ukončenia alebo zrušenia a pod. Túto prípadnú zmenu zverejní organizátor na www.trian.sk, pričom organizátor nie je v týchto prípadoch povinný poskytnúť žiadne odškodnenie, náhradné plnenie, a pod. Žiadnu výhru nie je možné zameniť za hotovosť, ani požadovať vydanie inej výhry, než je určená organizátorom.
6. Tieto pravidlá predplatiteľskej súťaže nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na www.trian.sk.

V Banskej Bystrici dňa 13. 7. 2020